БНТ търси нови предавания – условия на конкурса

БНТ обявява конкурс за нови предавания

Българската национална телевизия обявява конкурс за подбор на проекти, създадени от независими български продуценти.

Обществената телевизия ще предостави възможност на най-добрите и атрактивни идеи да получат своята телевизионна реализация. До края на март независими продуценти могат да представят своите предложения за ток-шоу на здравна и на семейна тематика, за развлекателно спортно предаване и за лайфстайл проект, който да запознава зрителите с новостите от архитектурата, дизайна и модата. Една от позициите в конкурса на БНТ е за специализирано предаване за съвременно световно и българско кино. За участие в подбора ще се приемат оригинални авторски идеи за предавания, насочени към широка аудитория.

Мисията на обществената телевизия е да излъчва програми, които отговарят на широкия спектър от потребности в обществото, като гарантира свободата и многообразието на мнения и позиции. Най-малко 12% от програмното време на БНТ трябва да бъде предвидено за европейски произведения, създадени от независими продуценти. Обявеният от ръководството на обществената телевизия конкурс е възможност продуцентски компании да участват със свои утвърдени формати и иновативни творчески концепции и уникален шанс за млади и амбициозни творци да получат авторитетна подкрепа на своите проекти.

Крайният срок за подаване на предложения за участие в конкурса изтича в 17:00 часа на 30 март 2018 г.

Подробна информация за конкурса е публикувана на интернет страницата на БНТ www.bnt.bg (раздел За БНТ / Конкурси):

1.1. Позиция – седмично ток-шоу за физическото, психологическото и духовното здраве и развитие на човешката личност:

жанрови характеристики – да бъде оригинална българска развлекателна телевизионна продукция, целева телевизионна аудитория – обща;

модул – 27 минути ефирно време;

програмна позиция „БНТ 1“, първо излъчване – в сутрешната съботно-неделна програма на БНТ 1.

1.2. Позиция – седмично предаване – семейно ток-шоу:

жанрови характеристики – да бъде оригинална българска развлекателна телевизионна продукция, целева аудитория – обща;

модул – 54 минути ефирно време;

програмна позиция „БНТ 1“, първо излъчване – седмично, в съботно-неделната програма на БНТ 1.

1.3. Позиция – спортно информационно-развлекателно предаване:

жанрови характеристики – да бъде оригинална българска развлекателна телевизионна продукция, целева аудитория – обща;

модул – 54 минути ефирно време;

програмна позиция „БНТ 1“, първо излъчване – седмично, ден на излъчване – делничен ден, часови пояс – 23.30 – 00.30 ч.

1.4. Позиция – свободна позиция за оригинален проект:

жанрови характеристики – да бъде оригинална българска развлекателна телевизионна продукция, целева аудитория – обща;

модул – 54 минути ефирно време;

програмна позиция „БНТ 1“, първо излъчване – съгласно жанра и тематиката на класирания оригинален проект.

1.5. Позиция – предаване за съвременно и българско кино:

жанрови характеристики – да бъде оригинална българска развлекателна телевизионна продукция, целева аудитория – обща;

модул – 54 минути ефирно време;

програмна позиция „БНТ 1“, първо излъчване – ежеседмично, ден на излъчване – четвъртък, часови пояс – 22.00 – 23.00 ч.

1.6. Позиция – предаване за архитектура, дизайн и мода:

жанрови характеристики – да бъде оригинална българска развлекателна телевизионна продукция, целева аудитория – обща;

модул – 54 минути ефирно време;

програмна позиция „БНТ 1“ или „БНТ 2“, първо излъчване – ежеседмично, ден на излъчване – събота, часови пояс – 19.00 – 20.00 ч.

2.Изисквания към кандидатите:

2.1 В конкурса може да участва всяко българско физическо или юридическо лице, надлежно регистрирано по Търговския закон, което организира създаването на предавания, предназначени за излъчвания по телевизията и което отговаря на изискванията на §1, т.24 от Допълнителните разпоредби на ЗРТ

2.2 Не се допуска за участие в конкурса лице, което има непогасени финансови задължения към БНТ, независимо от правоотношенията, при които е възникнало задължението, както и лице, с което БНТ бе ангажирана във висящ съдебен спор, независимо от неговия произход и основания.

2.3 Не се допускат до участие в конкурса продуценти, които са „свързани лица“ по смисъла на българското законодателство със служители на БНТ и членове на Управителния съвет.

3. Проектите за участие в конкурса трябва да са придружени със следните документи:

3.1 Сведение за участника – свободен текст;

3.2 Декларация за липса на обстоятелствата по т.2 – свободен текст;

3.3 Концепция, сценарна и режисьорска експликация;

3.4 Сценарии за 3 (три) издания на предаването;

3.5 Мотивирано ценово предложение, включващо подробен проекто-бюджет (цена на закупуване), с данни за начина на формиране на себестойността на предаването и печалбата на продуцента;

3.6 Виждания за начина на реализация (техническа и творческа) и справка за необходими технически мощности за реализация;

3.7 Кратки творчески биографии на основния реализаторски екип на предаването – сценарист, режисьор, отговорен оператор, изпълнителен продуцент;

3.8 Виждания относно възможностите за спонсориране на предаването, писма за намерение за материална подкрепа от евентуални спонсори ( в случай, че такива са налице);

4. Срокът за подаване на проектните предложения е до 30 март 2018 г., включително. Всички лица, желаещи да участват и отговарящи на изискванията, следва да депозират в Деловодството на БНТ предложения по съответната позиция (в три еднообразни екземпляра) в запечатан непрозрачен плик с обозначени с наименование на участника – всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.00 ч. включително.

5. Няма да бъдат разглеждани документи, които не са подадени в срок или са непълни. Представените предложения не подлежат на връщане на участниците.

6. Българската национална телевизия, съобразно представените предложения и ценови оферти, си запазва правото да проведе конкурса за подбор, като избере проекти, които предлагат най-добри условия и в най-голяма степен отговарят на програмните насоки на БНТ.

 
По темата: , , ,