Нов управителен съвет на БНТ – виж ги!

СЕМ гласува новите членове на УС на БНТ

На заседание Съветът за електронни медии /СЕМ/ утвърди (съгласно чл.32, ал.1, т.3 от ЗРТ) кандидатурите за нови членове на Управителния съвет на Българската национална телевизия. В новото ръководство, чиито мандат е с продължителност три години влизат четирима членове – Анета Милкова, Геновева Момчева, Ива Ценкова и Марина Стойчева. Те бяха предложени от генералния директор и председател на Управителния съвет Вяра Анкова.

Анета Милкова притежава доказан професионален опит в областта на регулирането и осъществяването на дейността на доставчиците на медийни услуги във връзка с предоставянето на аудио-визуални предавания и радиопредавания и търговски съобщения в тях. Завършила е специалност „Телевизионна журналистика” във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Работила е като редактор, водещ и репортер в радио- и телевизионни програми, включително в Българската национална телевизия, за информационните емисии „По света и у нас”. Била е началник отдел „Мониторинг” в първия създаден съгласно медийното законодателство в страната регулаторен орган – Национален съвет за радио и телевизия. Практиката на Милкова като член на колективния орган на управление – управителния съвет на Българското национално радио, предопределя нейната компетентност за участие в работата и на обществената телевизия. През изтеклия мандат, тя е участвала активно в работата на Управителния съвет на БНТ при обсъждането и вземането на решения по текущи въпроси на телевизията, при определяне насоките на развитие, обема и структурата на програмите на БНТ.

Геновева Момчева притежава доказан професионален опит в производството на програмно съдържание – от етапа на формиране и лансиране на творчески идеи, през тяхното развитие и реализация до етапа на контрол, както върху качеството на крайния продукт, така и върху ефективността на вложения в производството технически, финансов и човешки ресурс. В периода 1990г. до настоящия момент тя е работила в Българската национална телевизия, като последователно е заемала длъжностите координатор в отдел „Координация и планиране на телевизионната дейност”, директор на продукция, изпълнителен продуцент, редактор, главен редактор на Главна редакция „Публицистика” на СК „ТВ България”, главен продуцент на продуцентски център „БНТ Свят” в дирекция „БНТ свят и региони” – към настоящия момент. Член е на създадения през изминалия мандат Креативен борд на БНТ. Реализирала е мащабни телевизионни проекти като фолклорното танцово шоу „Надиграй ме” и благотворителната кампания на БНТ 2 „Да върнем блясъка на храма”.

Ива Харамлийска – Ценкова има завършено висше юридическо образование и притежава професионален опит в телевизионна медия и в сферата на правото. В периода от месец май 1996 год. до месец август 2004 год. е работила в Българската национална телевизия, като режисьор на пулт на информационните емисии „По света и у нас” на „Канал 1” и новините на сателитен канал „ТВ България”. Участвала е в подготовката и излъчването на новинарски емисии и информационни предавания, и добре познава спецификата на работа в националната медия. След напускането си от БНТ, Ценкова започва професионалното си развитие в сферата на правото. Работила е като юрисконсулт в държавни организации на бюджетна издръжка и в последните години като адвокат. Има повече от осем години опит в подготовката, провеждането и обжалването на процедури за възлагане на обществени поръчки. Участвала е в подготовката и изпълнението на проекти, финансирани от Оперативни програми на ЕС. Предоставяла е правни съвети и консултации в областта на облигационното и търговското право, на административното и трудовото право.

Марина Стойчева има дългогодишен стаж в Министерство на финансите – като началник отдел „Касово управление” в Дирекция “Бюджет”, началник отдел „Бюджетно счетоводство”, „Методология на отчетността” „Статистика” в дирекция „Държавно съкровище”. Тя притежава голям опит в областта на бюджетната политика във връзка със съставяне и отчитане на приходите и разходите на консолидирания държавен бюджет, приемане и контрол на отчетите за касовото изпълнение на бюджетните предприятия, контрол на разходите по елементите на Единната бюджетна класификация и спрямо утвърдените разходи по бюджетите на министерствата, общините и другите ведомства. Стойчева има и допълнителна квалификация в областта на държавната финансова статистика.

 
По темата: