ТВ рейтинг – защитават ГАРБ от „ударите“ на Нова

Становище на КППДТА относно резултатите от одита на пипълметричната система на ГАРБ

Одитът е поръчан от Комитета на потребителите на пипълметрични данни /КППДТА/, в който членуват телевизиите, рекламни агенции и големите рекламодатели.

Френската одиторска компания CESP извърши одита в периода 15 юни – 31 октомври 2013 и на 11 ноември 2013 презентира резултатите от него пред членовете на КППДТА .

За обективно и цялостно представяне на резултатите от одита, КППДТА  представя резюме от доклада на одиторите, в който е дадена детайлна оценка за системата – отчетени са позитиви и са дадени препоръки за нейното усъвършенстване:

Положителна е оценката на СЕSP за методологията, по която е построен пипълметричният панел и условията, при които се прилага тази методология; дизайнът на извадката и нейната социо-демографска структура; нивото на рекрутиране на нови домакинства и ротацията в панела; функционалността на пипълметричните устройства, която е проверена чрез посещения в 50 произволно избрани от одиторите домакинства в панела; набора от тегловни процедури; методите и процедурите за събиране на информацията,  поддръжката на панела и ежедневното управление на системата.

Препоръките на одиторите включват: добавяне на нова тегловна процедура „тип ТВ сигнал”, „присъствие на деца в домакинството”; увеличаване броя на едночленните домакинства в панела съобразно с резултатите от последното национално преброяване; постепенна ротация на домакинствата с над 6 години присъствие в панела; задълбочено проучване и създаване на точни правила по отношение на практиките за екстремно гледане или негледане на телевизия; допълнителни усилия в обучение на панелистите за коректна регистрация; допълнителни въпроси в Естаблишмънт сървей.

КППДТА изразява несъгласие с едностранчивото представяне на резултатите от одита от Нова Броудкастинг Груп. Становището на Нова, тиражирано в медиите, не изразява позицията на членовете на Комитета и не е съгласувано с тях.

Становище на одиторите относно резултатите от одита на пипълметричната система на ГАРБ

В края на представянето на одиторския доклад, Юг Шавенон, одиторът от CESP, който проведе одита, заяви:

„На базата на одитите, които съм правил на различни системи през последните години мога да кажа, че състоянието на настоящата пийпълметрична система в България е много удовлетворително. Този извод се отнася както до методологическите решения, така и по отношение на теренната работа. В ситуацията, в която начините на приемане на телевизионен сигнал от българските домакинства се променят, имам само една основна препоръка. Структурата на пийпълметричния панел трябва да бъде напълно синхронизирана с различните начини на приемане на телевизионен сигнал (сателитна платена телевизия, кабелна, ефирна дигитална и др.). Настоящото развитие на панела по отношение на тази променлива е необходимо. Междувременно, препоръчвам да оцените ефекта върху резултатите от включването на тази променлива в теглата на панела. Екипът на CESP а на разположение да ви окаже съдействие при процеса на предстоящото развитие на системата, измерваща телевизионно гледане в България.”.

 
По темата: